Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết hợp định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội

Phan Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Kết hợp định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100