Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý khoa học- công nghệ ở trường đại học trong thời kỳ đổi mới

Đào Trọng Hùng

Tóm tắt


Nhiều năm qua, thuật ngữ "quản lý" xuất hiện khá nhiều trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sẽ không phải là ngẫu nhiên mà mọi người quan tâm tới "quản lý" và hiệu quả của công tác quản lý. Ở các trường đại học, công tác quản lý và hiệu quả của công tác quản lý khoa học - công nghệ (KHCN) đang trở thành một lĩnh vực được các nhà giáo dục, các chuyên gia khoa học, các sinh viên có năng khiếu nghiên cứu khoa học (NCKH) rất quan tâm và đòi hỏi nhà trường phải có định hướng chiến lược về NCKH đạt ngang tầm với việc thực hiện quá trình giáo dục đại học.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100