Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hồng Lâu Mộng trong lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc

Nguyễn Hoàng Long

Tóm tắt


Hồng lâu mộng có vị trí đặc biệt trong lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc. Tác phẩm khai thác đề tài trực tiếp trong hiện thực cuộc sống, phá vỡ lối kết cấu đơn tuyến của tiểu thuyết truyền thống, d9at4 được nhiều thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật và phản ánh hiện thực xã hội.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100