Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cảm hứng về cái "Tôi" và kiểu bộc cái "Tôi" thị dân trong thơ Tú Xương

Đoàn Hồng Nguyên

Tóm tắt


cái " Tôi" trong thơ Tú Xương là cái Tôi thức tỉnh ý thức cá nhân. Sự thức tỉnh ý thức cá nhân của nhà nho thị dân Tú Xương thể hiện rõ qua việc cái "Tôi" trở thành một đề tài. Với kiểu bộc lộ cái tôi bản ngã thị dân, Tú Xương đã hoàn toàn thoát ra khỏi qui phạm tỏ lòng, nói chí của thơ nhà Nho, vượt lên những khuôn sáo trong cách thể hiện con người, tạo nên một kiểu hình mới về con người cá nhân bản ngã.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100