Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá của sinh viên về việc giảng dạy môn Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Đoàn Văn Điều

Tóm tắt


Trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu việc giảng dạy và học tập ở các trường đại học là một việc làm cần thiết vì những kêt quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở để các nhà giáo dục và quản lý đưa ra những quyết định thực tiễn và khoa học hơn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100