Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về một số biểu trưng văn hóa trong đời sống tinh thần người M'Nông

Trương Thông Tuần

Tóm tắt


Trong công cuộc đổi mới chung của đất nước, khi đời sống kinh tế - văn hóa xã hội của các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày càng được nâng cao thì vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời cũng là tâm điểm chú ý của các nhà nghiên cứu. Mối quan hệ giữa văn hóa và văn học - bình diện văn hóa của văn học, vì thế cũng được đặc biệt chú trọng. Bởi văn học và văn hóa có một mối quan hệ không thể tách rời và không thể hiểu đúng văn học nếu không tìm hiểu bình diện văn hóa của nó.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100