Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình đẳng giới nhìn từ góc độ học vấn và tham gia quản lý ( trường Đại học Sư phạm và Đại học Luật Tp.HCM)

Nguyễn Kim Hồng

Tóm tắt


Bình đẳng giới và phát triển là vấn đề của các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển. Đảm bảo bình đẳng giới vừa là mục tiêu vừa là phương tiện, là công cụ phát triển. Không có bình đẳng giới chung chung, bình đằng giới có thể đo đếm. Tuy nhiên, không phải các nền văn hóa khác nhau phải dùng chung một thước đo. Chẳng hạn nếp nghĩ trong các nước Á Đông ít tạo điều kiện để phụ nữ đạt các chuẩn bình đẳng như các nước phát triển.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100