Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô tả từ vận động di chuyển tiếng Anh theo quan điểm ngôn ngữ học tri nhận của Leonard Talmy và Berth Levin

Nguyễn Minh

Tóm tắt


Nhóm động từ vận động di chuyển trong tiếng Anh được khá nhiều nhà ngôn ngữ học quan tâm. Nhìn chung, cách tiếp cận nhóm động từ này không giống nhau. Một số tác giả phân loại chúng thành những động từ chuyển động có hướng (nondirected motion verbs).

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100