Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận diện phong cách ngôn ngữ tác giả- nhìn từ góc độ các lớp từ ẩn dụ

Nguyễn Văn Đức

Tóm tắt


Nhận diện phong cách ngôn tác giả cáo thể dựa trên nhiều yếu tố ngôn ngữ như: các biện pháp tu từ, cấu trúc theo quan hệ, cách sử dụng từ ngữ...Trong phạm vi bài này, chúng tôi sử dụng ẩn dụ như là một thủ pháp chủ yếu để tiếp cận vấn đề. Và dĩ nhiên, trên cơ sở các lớp từ biểu trưng thông qua ẩn dụ ở từng nhà thơ, bài viết cũng lưu tâm đến những phạm vi không thuộc ngôn ngữ học như: phong tục, tập quán, văn hóa, sở thích cá nhân... để có thể bổ sung nhận định, đánh giá một cách khách quan trung thực.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100