Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm tổ chức ngôn ngữ của văn bản tin tiếng Anh

Phạm Hữu Đức

Tóm tắt


Như chúng ta đều biết, thể loại tin tức là thể loại tiêu biểu nhất cho phong cách báo chí xét trên nhiều bình diện. Thế nhưng đặc điểm của ngôn ngữ báo chí nói chung, đặc điểm của văn bản tin tức nói riêng vẫn là đề tài mở mà thành tựu về chúng chưa nhiều. Do vậy việc tiếp tục làm rõ thêm một số đặc điểm của ngôn ngữ, đặc biệt là việc vận dụng các tri thức của ngành diễn ngôn để tiếp cận cũng làm một việc làm có ích.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100