Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài suy nghĩ về giáo trình tiếng Anh chuyên ngành và việc giảng dạy giáo trình này

Phạm Khắc Trâm

Tóm tắt


Cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, trình độ ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng của học sinh, sinh viên, công chức ngày càng được nâng cao. Để đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ, có rất nhiều giáo trình trong và ngoài nước đã được xuất bản và bước đầu giảng dạy có kết quả. Tuy nhiên, xét về mặt nâng cao trình độ ngoại ngữ, từ chỗ là một phương tiện giao tiếp thông dụng, muốn vương đến chỗ đọc được các sách chuyên ngành, cần thiết phải xây dựng những bộ giáo trình chuyên ngành phục vụ cho từng đối tượng cụ thể.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100