Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lỗi ngữ pháp của người nước ngoài học tiếng Việt

Dư Ngọc Ngân

Tóm tắt


Có thể nói một trong những chuyển biến của ngôn ngữ học ứng dụng dạy tiếng những năm gần đây là sự chuyển hướng từ quan điểm người dạy với vai trò là người kiểm soát quá trình học sang quan điểm trung tâm là người học. Một trong những biểu hiện này là sự quan tâm ngày càng nhiều vào ngôn ngữ của người học đặc biệt là phân tích lỗi của người học trong quá trình học tập và sử dụng ngôn ngữ thứ hai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100