Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc Đề - thuyết trong phân tích diễn ngôn bình luận tin báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Trong giao tiếp chúng ta được quy định bởi đặc trưng của tuyến tính của ngôn ngữ, nên việc đối tượng nào được lựa chọn để đưa ra làm dẫn Đề - làm điểm xuất phát trong một cú không phải là một sự ngẫu nhiên. đề ngữ trong một phát ngôn có vai trò liên kết nó với phần ngôn bản đi trước, duy trì chủ đề, phát triển chủ đề, tạo tiêu điểm, hướng dẫn người đọc, người nghe trong tiếp nhận văn bản và xây dựng kết cấu các nội dung quan yếu của một diễn ngôn.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100