Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một cách tiếp cận nghĩa văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh

Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


Việc giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam thường được liên tưởng đến việc truyền đạt hệ thống kiến thức ngôn ngữ như từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp. Những vấn đề liên quan đến văn hóa thường được dạy ở cấp độ cao hơn trong các môn học riêng biệt như văn minh Anh/Mỹ/Úc, văn học, giao tiếp xuyên văn hóa và ngôn ngữ xã hội học...

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100