Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tóm lược về các vết tích kị húy Lê Trịnh hiện còn sót lại trong các bản Kiều Nôm thế kỷ 19

Nguyễn Tài Cẩn

Tóm tắt


Tóm lược về các vết tích kị húy Lê Trịnh hiện còn sót lại trong các bản Kiều Nôm thế kỷ 19

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100